1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip VšĮ „Northtown Vilnius“, kodas 125967014, buveinė adresu Vismaliukų g. 34, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Įstaiga arba mes), kontaktinis el. pašto adresas asmens duomenų apsaugos klausimais info@northtownvilnius.lt, tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: sudarant ir vykdant sutartis, sudarytas su Įstaiga; Įstaigai vykdant viešuosius pirkimus; Įstaigai vykdant tiesioginę rinkodarą; dalyvaujant Įstaigos renginiuose; dalyvaujant Įstaigos darbuotojų atrankose; teikiant mums užklausą; Jums atliekant aktyvius veiksmus Įstaigos socialinės žiniasklaidos paskyrose; užtikrinant darbuotojų, kitų asmenų saugumą ir turto apsaugą (vaizdo stebėjimas); Jums lankantis interneto svetainėse www.northtownvilnius.lt ir vciip.com (toliau – Interneto svetainės).

Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Įstaiga vadinami – Asmenimis, arba Jūs.

2. Kokius asmens duomenis mes tvarkome?

Asmens duomenys yra bet kokia Įstaigos apie Jus renkama informacija, kuri gali būti panaudota Jūsų asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Jūsų vardą, pavardę, adresą, IP adresą, kurią apie Jus Įstaiga renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Jūsų sutikime ar susitarime su Įstaiga nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Jūsų asmeninę informaciją, su kuria Įstaiga susipažįsta Jums susisiekus su Įstaiga socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Įstaigos socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

3. Asmens duomenys, tvarkomi siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis su Įstaiga (veiklos sutartys)

Įstaiga tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs ar Jūsų darbdavys, ar atstovaujamas asmuo pateikia kreipiantis į Įstaigą dėl galimybės įsikurti Vilniaus miesto inovacijų pramonės parke, dėl dalyvavimo Įstaigos vykdomuose projektuose ir verslumą skatinančiose iniciatyvose, dėl pagalbos kuriant ir komercinant mokslinių tyrimų rezultatus bei dėl konsultacijų teikimo.

Kadangi įstaiga sudaro tokio pobūdžio sutartis tik su juridiniais asmenimis, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis savo teisėto intereso pagrindu (užtikrinti tinkamą sutarčių sudarymą ir vykdymą).

Įstaiga aukščiau nurodytu tikslu gali tvarkyti tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas, pareigos, parašas, el. pašto adresas, telefono numeris, komunikacijos turinys, data, paraiškose dėl sutarčių sudarymo pateikti duomenys, duomenys, susiję su sutarties vykdymu, bet kokie kiti asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate savo iniciatyva arba juos gauname vykdant sutartis. Šie duomenys yra būtini, jų nepateikus, negalėsime sudaryti ir vykdyti sutarčių.

Duomenis aukščiau nurodytu tikslu tvarkysime sutarties galiojimo laikotarpiu.

Jei teisės aktai mums numato tokią pareigą, mes taip pat galime rinkti duomenis apie Jūsų teistumą (patikrinti investuotojo atitiktį reikalavimams). Tokiu atveju Duomenų tvarkymo pagrindas – yra teisinė prievolė ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 10 str. Duomenis apie teistumą saugosime sutarties galiojimo laikotarpiu arba atitinkamame teisės akte nurodytą terminą.

Mes taip pat turime teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir pasibaigus sutarties galiojimui, siekiant apginti savo teises ir interesus. Tokie duomenys yra įtvirtinti pačioje sutartyje (vardas, pavardė, kontaktai, parašas) ar susiję su sutarties vykdymu (susirašinėjimas, kiti komunikacijos duomenys). Šiuo tikslu duomenys saugojami 10 metų nuo sutarties įvykdymo (pasibaigimo) dienos.

4. Asmens duomenys, tvarkomi siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis su Įstaiga (Įstaiga perka prekes ar paslaugas)

Įstaiga tvarko savo tiekėjų ar paslaugų teikėjų (juridinių asmenų) darbuotojų ir tiekėjų ar paslaugų teikėjų (fizinių asmenų) asmens duomenis, siekiant įvykdyti sutartį, sudarytą tarp Įstaigos ir minėtų asmenų. Tokiu atveju Įstaiga tvarkys tokius Jūsų duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, telefonas, el. pašto adresas, susirašinėjimo turinys, data, individualios veiklos numeris, asmens kodas, su mokėjimais susijusi informacija, kiti duomenys, susiję su sutarties vykdymu.

Kai tvarkomi Įstaigos paslaugų teikėjo ar tiekėjo darbuotojų duomenys, duomenų tvarkymo pagrindas yra Įstaigos teisėtas interesas (pasirengti ir tinkamai vykdyti sutartį).

Jei Jūs teikiate paslaugas ar parduodate prekes, kaip fizinis asmuo, Įstaiga Jūsų duomenis tvarkys sutarties vykdymo pagrindu. Duomenys yra būtini sutarčiai vykdyti.

Šiame punkte nurodyti asmens duomenys tvarkomi tol kol tęsiasi sutartis.

Mes taip pat turime teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir pasibaigus sutarties galiojimui, siekiant apginti savo teises ir interesus. Tokie duomenys yra įtvirtinti pačioje sutartyje (vardas, pavardė, kontaktai, identifikaciniai duomenys, parašas) ar susiję su sutarties vykdymu (susirašinėjimas, su mokėjimais susiję duomenys, kiti komunikacijos duomenys). Šiuo tikslu duomenys saugojami 10 metų nuo sutarties įvykdymo (pasibaigimo) dienos.

5. Viešųjų pirkimų vykdymas

Įstaiga skelbia ir vykdo viešuosius pirkimus, kurių metu tvarkomi tokie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, pareigos, asmens kodas, gimimo data, parašas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kvalifikacija, išsilavinimas, darbinė patirtis, gyvenimo aprašymuose pateikta informacija, pažymėjimų kopijos, siūlomo mokėti darbo užmokesčio mėnesio mediana, kita tiekėjo pasiūlyme pateikta informacija. Šie duomenys tvarkomi teisinės prievolės pagrindu ir yra būtini aukščiau nurodytam tikslui pasiekti. Jei jie nebūtų tvarkomi, Įstaiga negalėtų vykdyti viešųjų pirkimų procedūrų.

Planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai, paraiškos, pasiūlymai bei jų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai, komisijos sprendimų priėmimo, derybų, dialogo ar kiti protokolai, susirašinėjimo su tiekėjais dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai saugomi 4 metus nuo pirkimo pabaigos, preliminariosios sutartys, pirkimo sutartys, jų pakeitimai ir su jų vykdymu susiję dokumentai – 4 metus nuo pirkimo sutarties įvykdymo.

6. Tiesioginė rinkodara

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Įstaigos siūlomas paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu) siųsime pasiūlymus dėl Įstaigos paslaugų teikimo, naujienlaiškius apie valstybinių institucijų naujienas, iniciatyvas, ir kitą reklaminę ar aktualią medžiagą, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas. Tiesioginės rinkodaros tikslu Įstaiga tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų).

Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 3 (trejus) metus po sutikimo gavimo.

Sutikime esantys duomenys bus saugojami dar 2 metus po jo galiojimo pabaigos tikslu apginti mūsų teises bei interesus mūsų teisėto intereso pagrindu.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu info@northtownvilnius.lt.

7. Susisiekite su mumis

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Įstaiga: telefonu, el. paštu, per socialinių žiniasklaidos priemonių paskyras. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti tokius Jūsų duomenis vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą, Jūsų slapyvardį, naudojamą socialinės žiniasklaidos tinkluose bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimu, tikslu atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Susirašinėjimas saugomas 1 (vienerius) metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

8. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Šiuo metu turime šias paskyras socialiniuose tinkluose:

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

9. Dalyvavimas Įstaigos renginiuose

Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė, nuotrauka, video medžiaga, dalyvavimo renginyje faktas bus naudojami pranešant visuomenei apie Įstaigos renginius, didinant Įstaigos žinomumą. Mes pasižadame tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo. Jūsų nuotraukos Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos Įstaigos socialinės žiniasklaidos paskyrose, Interneto svetainėse.

Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau Įstaiga neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.

Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos 5 metus po renginio ar sutikimo davimo (žiūrint kuri aplinkybė įvyko vėliau), išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis.

10. Dalyvavimas atrankose

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 2 darbo dienas to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis arba bus priimtas sprendimas nutraukti atranką.

11. Asmenų saugumo ir turto apsaugos užtikrinimas (vaizdo stebėjimas)

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų saugumą, turto apsaugą bei užfiksuoti ir išlaikyti incidentų (turto sugadinimo, vagysčių, neteisėtų veiksmų, darbuotojų susižalojimo atvejų, nelaimingų atsitikimų ir pan.) įrodymus, tirti minėtus atvejus (vaizdo stebėjimo), Įstaiga tvarko į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis.

Šie duomenys saugomi 1 (vieną) savaitę.

12. Slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainių naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetaines.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainių naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėse teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Mes galime naudoti toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų aktualų sąrašą rasite ČIA:

 • (a) Absoliučiai būtini slapukai.
  Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainės galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti Jūsų apsilankymo kokybę bei saugumą.
 • (b) Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.
  Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.
 • (c) Funkciniai slapukai.
  Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų Interneto svetaines, kad galėtume pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.
 • (d) Komerciniai slapukai.
  Naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis. Prašome susipažinti su atitinkamų trečiųjų šalių privatumo politikomis.

13. Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų paslaugų tiekėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tikslams, nurodytiems šioje Privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti įsiskolinimus mums).

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

14. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Įstaiga nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įstaiga atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

Teisė atšaukti sutikimą. Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos. Jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus.

Teisė būti pamirštam. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Teisė į duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.

Teisė nesutikti. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:

 • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
 • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.

15. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai www.vdai.lrv.lt

16. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėse. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėse. Apačioje nurodyta „Atnaujinimo data“ rodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

—-

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas [2021-12-15].

Naujienlaiškis